CHRZEST

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, by patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.

Miesiąc przed chrztem Rodzice lub Rodzic / nie inny przedstawiciel rodziny / zapisany do naszej polskiej parafii ma zgłosić się do kancelarii parafialnej z:

  • kopią holenderskiego aktu urodzenia dziecka,
  • ustne potwierdzenie ślubu kościelnego / jeśli był poza parafią zamieszkania /,
  • dane o rodzicach chrzestnych: / imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie /
  • specjalnym zaświadczeniem od rodziców chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której aktualnie mieszkają i jednocześnie są zapisani do parafii, a nie z miejsca zameldowania, że spełniają wymagania dotyczące bycia rodzicem chrzestnym i mogą pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej /patrz poniżej/. Takim zaświadczeniem nie jest zaświadczenie o bierzmowaniu.

Rodzice nie mający sakramentu małżeństwa i jednocześnie są bez przeszkód prawnych do jego zawarcia mają obowiązek najpierw uregulować swój status przed Bogiem, a dopiero później zająć się życiem religijnym swojego dziecka. Rodzice zobowiązujący się przed Bogiem, dzieckiem i chrzestnymi do chrześcijańskiego wychowania swojego dziecka, najpierw muszą sami takie życie prowadzić, aby byli wiarygodni i konsekwentni. W przeciwnym razie chrzest będzie udzielany w sposób niegodziwy. Sakrament małżeństwa rodziców żyjących wcześniej bez ślubu kościelnego może być połączony z sakramentem swojego dziecka w czasie jednej uroczystości. 

W związkach, w których istnieją przeszkody prawne do zawarcia katolickiego małżeństwa, rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.

Rodzice i chrzestni mają uczestniczyć w jednej nauce przed chrztem w naszej parafii. Termin i godzina do ustalenia. Chrzestni z Polski mogą uczestniczyć w takiej nauce w swoich parafiach przedstawiając zaświadczenie o odbyciu takiej nauki.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty, aby w czasie Mszy św.  przystąpić do Komunii św. i ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

– ukończyli 16 rok życia,
– przyjęli sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania oraz sakrament Małżeństwa jeśli żyją z inną osobą
– są regularnie praktykującymi katolikami czyli uczestniczą regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, przystępują do spowiedzi i komunii św. oraz prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,

 

Chrzestnymi nie mogą być:

– sporadycznie praktykujące

– nie przystępujące do sakramentów św.

– osoby żyjące razem bez ślubu kościelnego

– nie zapisani do parafii na terenie swojego aktualnego miejsca zamieszkania /miejsce zameldowania nie ma żadnego znaczenia/

– bez bierzmowania

– obojętni religijnie

– nie katolicy

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

error: Content is protected !!